سرکار خانم دکتر طاهره همیز مهمان ویژه سایت به دخت

خبر ویژه: سرکار خانم دکتر طاهره همیز مهمان ویژه سایت به دخت بودند و درخصوص چالش های حجاب در ایران صحبت کردند.
سایت به دخت قرار است گزارش تفصیلی از این نشست را به زودی منتشر کند.

0

/انتهای متن/

درج نظر