امام می خواست مردم را عاقل و هدایتگر کند

حسین (ع) فدای راه حق شد، حق با همه ی جلوه هایش و با  باطل و همه ی مظاهرش مبارزه کرد به قیمت شهادت خود و همه ی خویشان و یارانش. عزاداری برای سرور شهیدان اگر با فهم و عمل به همه ی جلوه های این حق نباشد، ارزشی دارد؟

قرص اعتماد به نفس را هم می شود وارد کرد ؟!

چرا آن خانم دانشمند آلمانی جلوی دوربین تلویزیون ما با اعتمادبه نفس کامل و بدون هیچ آرایشی ظاهر می شود ولی بیشتر دخترهای ایرانی به خاطر اعتمادبه نفس پایین یکسره در حال آرایش و ظاهر آرایی اند؟ یعنی قرص اعتماد به نفس را هم می شود وارد کرد و…

اولین جلسه مناظره هم تموم شد

کاری به بی اخلاقی ها که همتی ومهر علیزاده داشتند ندارماما زیبایی هایی رو در مناظره دیدم که قشنگ بود من غیرت بسیجی در آقای زاکانی دیدم که خوشحالم کرد اولین بار یک آدم سیاسی در رسانه دیدم که مثل یک آدم معمولی به رهبری عزیزتر از جانم گفتبا