سایت به‌دخت، سایت دختران و زنان جوان ایرانی است، بی هیچ مرزی میان آنها. یعنی هر دختر و زنی که پا به فضای سایبری می گذارد، سوای قومیت، نژاد، سلیقه و گرایش، مخاطب به دخت است.

به دخت می خواهد آینه ای باشد برای اینکه دختران و زنان جامعه مان را به تمامی نشان دهد، همان گونه که هستند،

تا دختر و زن ایرانی موقعیت و منزلت خویش را به روشنی دریابد،

آنچه قیمتی است و ارجمند، نگاه دارد و قوت بخشد،

و آنچه برازنده نیست و ناصواب، کنارنهد و دور اندازد.

که رمز ماندگاری یک ملت، دختران و زنان شایسته اند که صلاح و سلامت جامعه را رقم می زنند،

و شور و نشاط را به همه عرصه های حیات فردی و جمعی ارزانی می دارند،

دختران و زنان از درون خانه هاست که این نقش بی بدیل را ایفا می کنند،

این نقش اگر از خانه آغاز می شود ، اما در دیوارهای خانه محصور نمی ماند و تا دورترین زوایای زندگی آدمیان در همه جا راه می یابد.

و کدام دختر و زن ایرانی است که ایران را آباد و آزاد نخواهد و اعتلا و سرفرازیش را آرزو نکند؟

و اگر چنین است ، برای این آبادی و سربلندی ، باید همت کنیم و تلاش .

باید دانش و بینش را چراغ راه کنیم و تدبیر و کوشش را دستمایه انجام کارهای بزرگ.

که در این زمانه وانفسا هیچ چیز ارزیدنی را ارزان نمی توان به کف آورد.

ملت ما با تجربه هایی که از سرگذرانده، این حقیقت را نیک دریافته .

دختران دیروز و زنان امروز در این تجربه ها سهمی بزرگی داشته اند و هم بهره هایی گرانقدر به کف آورده اند.

بی شک دختران امروز و زنان فردا هم در این اعتلا و سرفرازی سهیم خواهند بود و در این راه سرمایه ها و توانمندی های خویش را بکار خواهند گرفت.

و به دخت می خواهد در این مسیر همراه دختران و زنان باشد .

اگر با آنها به عرصه علم و دانش می رود،

اگر سلامت آنها را در کانون توجه قرار می دهد،

اگر به ورزش دختران و زنان نگاهی دارد ،

اگر به هنر بها می دهد ،

اگر خانه و خانواده را ارج می نهد،

اگر به عرصه فرهنگ قدم می گذارد و مثلا مد و لباس را مهم می شمارد،

اگر به جامعه و مناسبات اجتماعی می پردازد و سبک زندگی را محور بحث و نظر می سازد،

اگر در بعد اقتصاد و معیشت جامعه و خانواده، جایگاه دختران و زنان را بازمی نمایاند،

اگر دین و دینداری را طرح می کند،

اگر به مقوله حقوق توجهی دارد،

اگر تاریخ و جغرافیا را درمی نوردد،

اگر تفریح را برای دختران زنان واجب می شمارد

و …

همه برای این است که مسیر رشد و پیشرفت دختران و زنان این مرز و بوم را هموار کند و از این رهگذر صلاح و رستگاری جامعه را تضمین کرده باشد.

در این راه ، اول چشم به لطف و یاری حق داریم و سپس همنوایی و همگامی فکری و عملی شما را در هر گام، شرط توفیق در انجام کار خطیری که آغاز کرده ایم، می دانیم. پس بسم الله…