آرشیو دسته بندی

زیر سقف خانه

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ؛ﺁنها ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﻮﻟﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺪﺍ در میان مردم که می توانیم  هر چه را نمی دانیم، از ایشان بپرسیم. و این آیات روشن را فقط ستمکاران انکار می کنند.
بیشتر بخوانید...

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ابتدا ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻬﻮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ و ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ می شود ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪّ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ
بیشتر بخوانید...

مشکل آدمی

ﻣﺸﻜﻞ ﺁﺩﻣﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ هم ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.پس ﺍﻧﺴﺎﻥ همواره برای اصلاح ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ از ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻥ را آلوده ﻛﺮﺩﻩ است دارد، ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻭ ﺁﻣﺮﺯﺵ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍست.
بیشتر بخوانید...

ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ

ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ “ﻳﺴﺮ”  ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد؛ ﻳﺴﺮﻯ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
بیشتر بخوانید...

ﺍﮔﺮ در گذشته گناهی ﺍﻧﺠﺎم دادید ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ

ﺍﮔﺮ در گذشته گناهی ﺍﻧﺠﺎم دادید ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ.ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ، ﺭﺍﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴّﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ و با این کار نزد خدا دوست داشتنی تر می شوید.
بیشتر بخوانید...

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.نام های ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ اوست. یاد کردن نام های خدا فقط  ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ آنها نیست، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧت  ﻣﻴﺎﻧجی گرﻯ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ است که ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ …
بیشتر بخوانید...

ﺍﺭﺍﺩﻩ او ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ

ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ نباید ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ  ﺁﻧﭽﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﻚ ﻛنند؛ هر چند ﺁﻥ ﭼﻴﺰ به نظر  ما ﺩﺷﻮﺍﺭ و دور از انتظار  باشد. اگر خداوند بخواهد هر چیزی ممکن خواهد بود؛ چون ﺍﺭﺍﺩﻩ او ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ
بیشتر بخوانید...

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ جدایی می اندازد ﻭ ﺑﺮ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪد.چه ﻋﻴﺐ ﺟﻮیﻰ به زﺑﺎﻥ باشد ﻭ چه به چشم ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ... و یا ﺳﺒﻚ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺑﻰ ﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻰ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻏﻀﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ.ﻋﻴﺐ…
بیشتر بخوانید...

ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺩﻋﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺫﻛﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠَّﻪ بگوییم.ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﺪﻩ، ﺷﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻬﻰ، ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜّﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻛﻨﻴم.ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺩﻋﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ.
بیشتر بخوانید...