وقتی همسر شهید وارد میدان می شود

"نقش زنان در انعكاس رويداها را دست کم نگیریم." این حرف اولین زن خبرنگار عکاس جنگی ایران است، مریم کاظم زاده که خیلی ها هنوز به مریم وصالی می شناسندش؛ او که در به یاد ماندن نام شهید اصغر وصالی در تاریخ جنگ هشت ساله مقدس ما بی شک نقش مهمی…