دختري عجيب اما واقعي

بیماری ناشناخته اي کە كه اين دختر بيست ساله از سن چهار سالگی بە آن دچار شده ،جلوی رشد او را گرفته است. او همچنان دندان های شیری اش را دارد و قادر بە راه رفتن نیست. وی نیازمند نگهداری پدر و مادرش می باشد.

0

سرویس خبر به دخت/

بروک نام دختری است کە نزدیک بە پانزده سال است هیچ گونه رشدی نداشته است.

دانشمندان سبب این امر را یک جهش ژنتیکی میدانند کە در روند رشد او تاثیر گذار بوده است. او تا کنون مورد ۷ عمل جراحی قرار گرفته است و در یکی از این جراحی ها در سن ۴ سالگی بە مدت ۱۴ روز در کما بود. مادر او می گوید : بروک را همانگونه کە هست دوست دارم و زمانی که کسی در مورد او سوال می کند و سنش را می پرسد من واقعیت را نمی گویم.

منبع:جهان نيوز/ انتهای متن/

درج نظر