مهریه تامین کننده آینده زنان است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زنان است بخاطر اینکه حقوق زن در اجتماع حفظ شود و ضعف جسمی زنان نسبت به مردان جبران گردد به آن هامهریه عطا می‌شود.

1

سرویس خبر به دخت/

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، آیت الله محسنی گرکانی با قرائت آیه شریفه: “واتوا النساء صدقاتهن نحله” بیان داشت: نحله به معنی بخشش و عطیه است و راغب در کتاب مفردات قرآن می‌گوید: این کلمه ( نحله) از ریشه نحل به معنی زنبور عسل است زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد. در تفسیر جمع البیان نیز آمده است واعطوا النساء مهرهن عطیه من الله للنساء مهریه زنان را که یک عطیه الهی است بطور کامل ادا کنید.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه افزود: مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زنان است بخاطر اینکه حقوق زن در اجتماع حفظ شود و ضعف جسمی زنان نسبت به مردان جبران گردد به آن مهریه عطا می شود.

وی با طرح این پرسش که بعد از آنکه قرآن دستور می‌دهد پس از ازدواج مهریه زنان را بدهید به کلمه نحله چه نیازی است که بعد از صدقاتهن آمده است افزود: سوال دیگری که مطرح می شود .این است که مرد و زن از مسئله ازدواج بطور یکسان بهره مند می‌گردند و پیوند زناشوئی براساس منافع مشترک است .همان طور که در تفسیر مجمع البیان نیز آمده است «و ذلک ان الله تعالی جعل الاستمتاع مشترکا بین الزوجین» همانا خداوند تبارک و تعالی بهره مندی و تمتع را در ازدواج بین زن و مرد بطور مساوی و مشترک قرار داده است پس علت اینکه خداوند نحله را برای زنان معین فرموده است چیست؟

وی تصریح کرد: دلیل این عطیه الهی این است که هنگام جدایی زن و مرد از یکدیگر زن خسارت بیشتری را متحمل می شود، مخصوصاً اگر زن بخشی از عمر و سرمایه جوانی و زیبایی خود را از دست داده باشد ،شانس ازدواج مجـدد بـرای او کمتـر است به همیـن دلیل حکمت نحلـه بودن مهریه روشن می‌شود.

محسنی گرکانی در ادامه و با تبیین این نکته که قرآن کریم در آیه مورد بحث به حفظ حقوق زنان مسلمان اهمیت ویژه‌ای با قراردادن مهریه قائل شده است افزود: غربی‌ها با مسئله مهریه قهرند و قراردادن مهریه در آنان معمول نیست. غرب زده ها نیز به این تفکر که مهریه به شخصیت زن لطمه می زند دامن می زنند در حالی که حذف مهریه همان طور که اشاره شد به زیان زن تمام می شود و در حقیقت مهریه تامین کننده آینده زنان است.

منبع:فارس/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)