محرومیت اجتماعی به جای زندان برای محکومان مهریه

بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه کارساز نبود و با تفسیرهای متفاوت قضات ،شاهد اجرای یک رویه نبودیم. به همین خاطر بهترین راهکار اصلاح این ماده ،تصویب قانونی برای ایجاد رویه ثابت بود تا افراد معسر هم به زندان فرستاده نشوند.

1

سرویس خبر به دخت/

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی تغییرات ماده دو قانون محکومیت های مالی گفت: در این اصلاحیه اصل بر معسر بودن محکومان دیه و مهریه قرار گرفته و آن ها زندانی نمی‌شوند.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با مهر در این باره گفت: یکی از دستور کارهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی اصلاح ماده دو قانون محکومیت های مالی می باشد. در حال حاضر گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.

وی افزود: بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه کارساز نبود و درباره آن قضات تفسیرهای متفاوتی را بیان کرده و اجرای یک رویه را شاهد نبودیم. به همین خاطر بهترین راهکار اصلاح این ماده قانونی بود تا یک رویه ثابت به وجود بیاید و افراد معسر هم به زندان فرستاده نشوند.

نماینده مردم تیران و نجف‌آباد ادامه داد: در این تغییرات، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیت های اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند اعسار محکوم را ثابت کند.

در مورد محکومان چک نیز اصل بر اعسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.

منبع:عصر ایران/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)