فرق نسیم و طوفان، در نوع برخورد است

ارتباط عامل بسیار قوی و مسلط ، بر رفتار ها، عادات و نگرش ما به جهان هستی است و این امر دو سویه می باشد، معنی عادتها و نگاه ما هم به جنبه های گوناگون زندگی ، خود نیز نوعی از ارتباط را برای ما به وجود می آورد ، چرا که بسیاری از رفتارهای ما، ناشی از عادتها و نوعی نگرش ماست.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

ارتباط چیست؟      

 ارتباط را به طور ساده می توان بر طبق نمودار روبرو این چنین ترسیم و تعریف کرد:

  به بیان ساده تر، فرستنده پیامی را به صورت کلامی یا غیر کلامی (پیام غیر کلامی زبان بدن نیز نامیده می شود، مانند اخم کردن، تبسم،نوع پوشش و حکات و ژست های بدن) به سوی گیرنده رسال می دارد.

گیرنده پیام را دریافت می  کند، نتیجه یا بازخورد پیام تحت تأثیر نوع ارسال پیام و ذهنیت گیرنده شکل میگردد. انسان خواه و ناخواه در چهار بعد ارتباط قرار می گیرد.

1 ارتباط با خدا      2 ارتباط با خود       3 ارتباط با طبیعت        4 ارتباط با دیگران

ارتباط با خدا

امری لطیف و شخصی است که آدمی از طریق مناسک آئینی، دعا، فطرت و عشق به آن دست می یابد، اما آن چه که به نظر مهم می رسد، آن است که باور کنیم در زندگی ما تکیه گاهی وجود دارد که هیچ گاه فرو نمی ریزد.

ارتباط با خود

از آن جا که خداوند ، در قرآن کریم می فرماید ، ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و او را بزرگ کردیم و در بر  و بحر سیرش دادیم(اسراء-70) می توان گفت انسان و عظمت و کرامت او ذاتی است و می تواند، برابر با هستی باشد.

پس بجاست که خود را دوست بداریم ، برای خود احترام قائل شویم، خود را تشویق کنیم، به فطرت پاک و ملکوتی خود ارزش گذاریم و رفتارهایمان را با خود لطافت بخشیم زیرا به فرموده مولا علی (ع) کسی که خویشتن اش بر خودش محترم شود، از خواسته های بد، دوری می گزیند.

ارتباط با طبیعت

اساس این ارتباط در هماهنگی با طبیعت و کل جهان هستی است ، خصوصاً توجه به اصل بخشندگی بی دریغ طبیعت  که شبانه روز و پیوسته ، بدون هیچ گونه چشم داشتی می بخشد و می بخشد. خورشید، ستارگان، ماه و گل و سبزه، دریا و جنگل، درخت و دشت و کوه می بخشد و بدون توقع ما را سرشار از انرژی مثبت می کنند، بیایید که با طبیعت دوستی عمیق تری ایجاد کنیم.

به یاد داشته باشیم:

فرق نسیم و طوفان در نوع برخورد است

شما کاربران عزیز، در همین صفحه می توانید مسائل ، ارتباطی با فرزندان و.. به عنوان یک والد موفق ، آسیب های تحصیلی ( بی میلی به تحصیل،عدم  انجام تکالیف مدرسه و…) و مسایل تربیتی و عاطفی مانند( ترس، فرا راز مدرسه، پرخاشگری و …) و در زمینه عزت نفس و جرأت ورزی در صفحه تا سپیده به مشاوره بنشینید.

 م.پ / انتهای متن/

نمایش نظرات (3)