چراغ و نابينا

1

سرويس زنگ تفريح به دخت/

نابینایی در شب تاریک چراغی دردست و سبویی بر دوش در راهی می رفت.فضولی به وی رسید و گفت: “ای نادان ،روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر ؛ این چراغ را فایده چیست ؟ “

نابینا بخندید و گفت:”این چراغ نه از بهر خود است ، از برای چون تو کوردلان بی خرد است تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.”

بهارستان جامي /انتهاي متن/

نمایش نظرات (1)