آیا بچه شما اختلال سلوک دارد؟

در قسمت قبل به اختلال سلوک(conduct disorder) اشاره کردیم.این بار از معیارهای تشخیصی اشن می گوییم.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

برای ارائه خلاصه ای از بحث اختلال سلوک و جمع بندی آن مواردی که به عنوان معیارهای تشخیص در کتابچه اماری و تشخیص اختلالات روان بزشکی و انجمن روان بزشکی امریکا (1994 یا DSM_IV) به چاب رسیده استفاده می شود.

معیارهای تشخیصی DSM_IV  برای اختلال سلوک

——————————————————————-

الف)الگوی رفتاری تکراری ومداوم که به موجب ان حقوق اساسی دیگران یا قوانین اجتماعی متناسب با سن شخص مورد تجاوز قرار می گیرند.این الگوهای رفتاری با وجود سه معیار از موارد زیر که در طی 12 ماه  رخ داده و یکی از انها حداقل 6 ماه ادامه داشته باشد تحقق خواهد یافت.

 

خشونت نسبت به مردم و حیوانات

1- اغلب قلدری می کند،دیگران را تهدید می کند و ازار می دهد.

2- اغلب دعوا می کند و کتک کاری راه می اندازد.

3- از اسلحه استفاده می کند و می تواند ایجاد اسیب فیزیکی جدی بشود.(اسلحه هایی مثل چماق،اجر ،شیشه،چاقو وتفنگ)

4- نسبت به مردم خیلی بی رحم است .

5- نسبت به حیوانات خیلی بی رحم است.

6- هنگام سرقت،دیگران را مورد حمله قرار داده است(مثل کیف زنی،اخاذی،سرقت مسلحانه).

7- دیگران را وادار به اعمال جنسی کرده است.

 

تخریب اموال

8- عمدا اتش سوزی راه می اندازد.

9- عمدا وسایل و اموال دیگران را نابود می کند.(به استثنای  آتش سوزی)

 اغفال یا دزدی

10- خانه یا ماشین کسی را سرقت می کند.

11- برای منافع مشخص دروغ میگوید و مقررات را زیر با می گذارد

12- بدون درگیر شدن با اشخاص دزدی می کند(مانند دزدی از مغازه،یا دزدی بدون شکستن شیشه و وارد شدن به جایی)

  تخلف جدی از قوانین

13- (قبل از سن 13 سالگی)علیرغم مخالفت والدین تا دیر وقت به خانه باز نمی گردند.

14- حداقل دوبار شبانه از خانه فرار کرده است(که یک بار برای مدت زیادی به خانه بر نگشته است).

15- (قبل از سن 15 سالگی)از مدرسه گریزان است.

ب)اختلال در رفتار این کودکان باعث افت چشمگیر در عملکردهای اجتماعی تحصیلی و شغلی آنها می گردد.

ج)اگر شخص مورد نظر 18 سال یا بالاتر داشته باشد این معیارها برای اختلال شخصیتی ضد اجتماعی مصداق پیدا نمی کند.

نوع اختلال براساس سن شروع

 

شروع از کودکی :شروع حداقل یک معیار اختلا ل سلوک پیش ازسن 10سال.

شروع از نوجوانی: عدم وجود هرنوع معیار اختلال سلوک پیش از سن 10 سال.

شدت اختلال

خفیف :مشکلات اختلال سلوک بسیار ناچیز و به سختی قابل تشخیص است.این مشکلات صرفا سبب وارد آمدن خسارت ناچیز به دیگران می شود.

متوسط:مشکلات اختلال سلوک در حدی که تاثیرگذار بر دیگران بوده و حد فاصل خفیف و شدید قرار می گیرد.

شدید:مشکلات فراوان اختلال سلوک که کاملا قابل تشخیص است و سبب وارد آمدن خسارات سنگین به دیگران می شود.

فرشته نقدی/ انتهای متن/

نمایش نظرات (3)