واکنش میراث فرهنگی به خبر تخریب نقش برجسته زن ایران باستان

این نقش برجسته در دوره های قبلی براثر شرایط جوی و طبیعی جدی در ناحیه پایین تنه و چهره ، دچار فرسایش شدید گردیده به طوری که تعیین دوره و جنسیت آن با قطعیت مقدور نیست و تنها از روی تزیینات ، چین لباسها و نوع کمربند آن ، که مشخصه نقوش برجسته ساسانی است می توان قدمت آن را به دوره ساسانی نسبت داد.

0

سرویس خبر به دخت/

عبدالرضانصیری اصل ضمن تکذیب این خبر گفت: درماه های گذشته تعدادی افراد سودجو اقدام به جدا کردن قسمتی از بدنه کوه نزدیکی محل استقرار این نقش برجسته کرده بودند که البته هیچگونه تخریب و یا آسیبی به اصل نقش وارد نیامده بود وبا تیزبینی و هوشیاری پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی که وظیفه سرکشی روزانه از تمام آثار ثبتی موجود را دارند عاملین این تخریب و محل اسکان آن ها شناسایی و با همکاری مراجع قضایی موفق به کشف و ضبط آلات و ابراز جرم گردید وپرونده مربوطه در دست بررسی و اقدام توسط مراجع قضایی و انتظامی است.

معاون میراث فرهنگی فارس در تشریح وضعیت فعلی نقش برجسته گفت: نقش مذکورکه بر دامنه کوه بنگ در فاصله 17 کیلومتری از شهر کازرون و در فاصله 30 متری ساحل شمال غربی دریاچه پریشان و در ارتفاع 7 متری از سطح زمین های همجوار، بر روی بدنه کوهی آهکی ، حک گردیده است، نشان دهنده نیم تنه شخصی است که دست راست خود را بالا آورده و با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده ثبتی ، این نقش برجسته در دوره های قبلی براثر شرایط جوی و طبیعی جدی در ناحیه پایین تنه و چهره ، دچار فرسایش شدید گردیده به طوری که تعیین دوره و جنسیت آن به قطعیت مشخص نبوده و تنها از روی تزیینات ، چین لباسها و نوع کمربند آن ، که مشخصه نقوش برجسته ساسانی است می توان قدمت آن را به دوره ساسانی نسبت داد.

نصیری در ادامه با اشاره به اینکه نشراین خبر با عنوانی که نشان دهنده تخریب اثر بوده در حالی که تخریبی دراصل اثر صورت نگرفته، آن هم پس از چندماه که میراث فرهنگی علی رغم سالم بودن نقش پیگیری های قانونی خود را انجام داده تنها اغراض شخصی افرادی را که خودرا دوستدار میراث فرهنگی نامیده اند متبادر می سازد وهدف از آن را تنها می توان تشویش اذهان عمومی تلقی کردکه قابل پیگیری قانونی نیز می باشد.

نقش برجسته پریشان (بنگ) به شماره 27585 در تاریخ 1/9/1388 در فهرست آثار تاریخی – ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع : عصر ایران/انتهای متن/

درج نظر