مثلث عشق کامل

این همه از عشق می گوییم و می شنویم؛ اما معنای واقعی عشق چیست؟ روان شناسان یک مثلث برای عشق کامل ترسیم می کنند.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

یکی از یافته های عمده درباره تفاوت بین زن و مرد ارتباط بین فعالیت های جنسی و عشق در زنان و مردان است. هم ” کنیزی ”   و هم  محققان بعد از او به این نکته پی برده اند که زنان فعالیت های جنسی را هم بخشی از عشق و محبت می دانند، ولی مردان این دو را لزوماً در کنار هم نمی بینند. اشتنبرگ می گوید که عشق حقیقی ، مثلثی است با سه ضلع هوس ، صمیمیت ، تعهد.

1- هوس –  عشاق از نظر بدنی به هم جذب می شوند و این ضلع هوس را تشکیل می دهد.

2- صمیمیت – عشاق بهترین و صمیمی ترین دوستان هم هستند.

3- تعهد – عشاق وفاداری به یکدیگر را می پذیرند .

                                                     هوس

                                                      

 

 

                                 صمیمیت                            تعهد

                                               مثلث عشق کامل

 این سه ضلع ترکیب های مختلف عشق و در حقیقت انواع عشق را می آفریند.

انواع عشق

اما عشق انواعی دارد:

 عشق شیدا گونه= هوس تنها

 عشق دوستانه = صمیمیت تنها

 عشق پوچ =تعهد تنها

 عشق رمانتیک= صمیمیت و هوس

 عشق ابلهانه = تعهد و هوس

 عشق معاشرتی= صمیمیت و تعهد

عشق و زناشویی

وجود هر سه این اضلاع یعنی هوس، صمیمیت و تههد در یک رابطه زناشویی لازم و ضروری است . چرا؟

– صمیمیت و رابطه خوب ، لذت بردن از امور جنسی را افزایش می دهد و تعهد و کنار هم ماندن را ژرف تر و عمیق تر می سازد.

– رابطه جنسی با ابزار عاطفه و محبت ورزی به همدیگر، صمیمیت را عمق می بخشد و عشاق را به یکدیگر متعهد می سازد.

– تعهد محیطی ایمن و اعتماد ساز می آفریند که در آن افراد می توانند از یکدیگر به لحاظ جنسی لذت برده و سابقه ای از با هم بودن را ایجاد کند.

– رابطه جنسی با صمیمیت و تعهد ، بهترو قوی تر می شود .

بطور کلی و در مجموع در رابطه زناشویی نوعی هم افزایی قوی بین این سه جزء مثلث عشق وجود دارد.

رضایت

نمایش نظرات (3)