سوء استفاده یک زن شیطان صفت از پسرش!

“اما لاگرو” 37 ساله به دلیل سوء استفاده از پسرش و همچنین اقدام به فریفتن نهادهای خیریه به 4 سال زندان محکوم شد.

سرویس خبر به دخت/

ما لاگرو” 37 ساله به دلیل سوء استفاده از پسرش و همچنین اقدام به فریفتن نهادهای خیریه به 4 سال زندان محکوم شد. این زن شیطان صفت پسرش را گول زد و به او قبولاند که دچار سرطانی درمان ناپذیر شده است و به این ترتیب موهای او را تراشیده و او را وادار به نشستن روی صندلی چرخدار می کرد و به این طریق از نهادهای خیریه و مردم کمک های نقدی دریافت می کرد . او توانست در مدت کوتاهی بیش از 85 هزار پوند درآمد داشته باشد. اما زمانی که پسرش فهمید هیچ بیماری ندارد،با پلیس تماس گرفت و مادرش را راهی زندان کرد.

او می گوید: مادرم را دوست ندارم، او یک شیطان است و فکر نمی کنم که عقلی طبیعی داشته باشد.

/انتهای متن/