شيرزن شجاع

زن شجاع روسي پس از آنكه با حمله يك گرگ به گله اش روبرو شد، آن را با ضربات تبر تلف كرد.

0

سرویس خبر به دخت/

اين زن 56 ساله در منطقه داغستان روسيه وقتي جان گله گوسفند و گاوش را در خطر ديد، شجاعانه به جنگ گرگ رفت و او را به هلاكت رساند.اين زن گفت: ابتدا گرگ به سمتم حمله كرد و مرا زمين انداخت. هرچه فرياد زدم و درخواست كمك كردم صدايم به گوش هيچ كس نرسيد به همين دليل تصميم گرفتم براي نجات گله ام كاري كنم و به سرعت تبري برداشتم و به سمت گرگ حمله ور شدم.

به نقل از روزنامه هافينگتن پست، اين زن شجاع به دليل شدت جراحات در بيمارستان بستري است.

منبع:جهان نیوز/انتهای متن/

درج نظر