گر می فروش حاجت رندان روا کند

حافظ می گوید:…

0

گر می فروش حاجت رندان روا کند                  ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                      غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

حقا کز این غمان برسد مژده امان                    گر سالکی به عهد امانت وفا کند

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم                نسبت مکن به غیر که این‌ها خدا کند

در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست              فهم ضعیف رای فضولی چرا کند

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد              وان کو نه این ترانه سراید خطا کند

ما را که درد عشق و بلای خمار کشت               یا وصل دوست یا می صافی دوا کند

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت       عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

 

حافظ می گوید:

آنچه می طلبید به سادگی به دست نمی آید. به نظر می رسد که شما در انجام برخی وظایف کوتاه آمدید. زیرا “اگر سالکان به عهد وفا کنند، امنیت بعد از غم می آید” یعنی گشایش کار شما منوط به انجام وظیفه معنوی است.

درج نظر