دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

مفسران ابیات حافظ، این غزل را در مجموع تفسیر کرده اند که حافظ می گوید…

0

 دو یار زیرک و از باده کهن دومنی                   فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم                      اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی

هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد                  فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود                     به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن                         در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

ببین در آینه جام نقش بندی غیب                       که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت            عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند             چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ                     کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

 

حافظ می گوید: شماخیرا از برخی وقایع به شدت آزرده شدید؛ به خاطر داشته باشید که شما اولین کسی نیستید که ناملایمات روزگاربرایتان پیش می اید.هنر انسان گاهی هم باید در مقابله با مشکلات باشد.

درج نظر