راهنمایی دلسوز

به کتابخوانی کمک کنیم

کتاب یاری مهربان، رفیقی بی‌کلک و راهنمایی دلسوز است که راه را از بیراهه می‌نمایاند تا مردم در چاه غفلت سقوط نکنند یا هر سنگی به پای لنگی ننشیند.

0

/انتهای متن/

درج نظر