جلب مشترى

هرصنعتگرى براى جلب مشترى ناگزير ازداشتن سه خصلت است:
دركارش مهارت داشته باشد،
دركارش امانتدار باشد،
ورضايت خاطر كسى راكه به اوسفارش كار داده است،به دست آورد
امام صادق علیه السلام

0

/انتهای متن/

 

درج نظر