عبادت خالصانه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عزّوجلّ بهترين كارى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد.
حضرت فاطمه عليها السلام

0

ميزان الحكمه جلد4 صفحه49

/انتهای متن/

درج نظر