سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد

پیامبر صلی الله علیه و آله:

سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت نمی افتد:
آزردن پدر و مادر
زورگویی و ستم به مردم
ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران

0

/انتهای متن/

 

درج نظر