بازار تبریز، میراث جهانی یونسکو

بازار تبریز بزرگترین سازه آجری سقفدار و بهم پیوسته دنیاست.
اینجا در قدیم به علت نزدیکی جاده ابریشم معروف بوده است.
این بازار جز میراث جهانی یونسکو است.

0

/انتهای متن/

 

 

 

درج نظر