موفقیت/ اشتباهات، جزئی از زندگی هستند.

اشتباهات، جزئی از زندگی هستند.
اگر اشتباه نمی‌کردید، هیچ‌وقت یاد نمی‌گرفتید.
اگر یاد نمی‌گرفتید، هیچ‌وقت رشد نمی‌کردید.
مهم، عدم تکرار یک اشتباه است!!

0

/انتهای متن/

 

درج نظر