تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

1


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد                         وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست                    به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست          که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی                رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد                   مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند             بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی                      که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد

 

حافظ می گوید:

وقتی عشق به درستی جلوه کند،عاشق جز معشوق هیچ نمی بیند ،جز سلامت او هیچ نمی خواهد و جز شادمانی او هیچ دعایی نمی کند .حافظ شما را دعا می کند که وجودتان سالم باشد و نیازی به طبیب و دارو نداشته باشید.

 

نمایش نظرات (1)