دل سراپرده محبت اوست

0

 

دل سراپرده محبت اوست                               دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون                       گردنم زیر بار منت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار                            فکر هر کس به قدر همت اوست

گر من آلوده دامنم چه عجب                           همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا                        پرده دار حریم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم                              زان که این گوشه جای خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای                            ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست                     هر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب                             هر چه دارم ز یمن همت اوست

من و دل گر فدا شدیم چه باک                        غرض اندر میان سلامت اوست

فقر ظاهر مبین که حافظ را                             سینه گنجینه محبت اوست

 

حافظ می گوید:

هر کسی می تواند به حقیقتی یا چیزی دلبستگی داشته باشد .خوش به حال کسانی که به حقیقت والای “حق” دلبستگی دارند.توصیه حافظ این است که به زیبایی های ظاهری دل نبندید و توجه به زیبایی های معنوی داشته باشید.

 

درج نظر