خاتم سازی

صندوق خاتم مرقد امام هادی (ع) که توسط اساتید خاتم کار شیرازی ساخته شده است

0

صنایع دستی شیراز

 تاریخ:تابستان91

عکاس:مریم وصالی

درج نظر