اولین زن دیپلمات در عربستان

با این حکم برای خانم الخلف، وی عالی ترین سمت دیپلماتیک برای یک زن در عربستان سعودی را پذیرفته است.

0

سرویس خبر به دخت/

برای نخستین بار یک زن به عنوان دیپلمات در نمایندگی دیپلماتیک عربستان سعودی در خارج از این کشور معرفی شد.
دکتر محمد العیسی رایزن فرهنگی عربستان سعودی در واشنگتن با صدور حکمی، دکتر موضی الخلف را به عنوان معاون خود در امور فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.

 با این حکم برای خانم الخلف، وی عالی ترین سمت دیپلماتیک برای یک زن در عربستان سعودی را پذیرفته است.

رایزنی های فرهنگی عربستان سعودی وابسته به وزارت آموزش عالی این کشور هستند.

رایزن فرهنگی عربستان سعودی درباره این انتصاف گفته است: خانم الخلف از جمله نیروهای شایسته ایی است که باید مورد تشویق قرار بگیرند. این سمت جدید فرصتی برای تلاش بیشتر است.

منبع:عصر ایران/انتهای متن/

درج نظر