کرمان

معماری زیبای ایرانی…

0

 نقش شمسه ای که 12 پرک دارد و در هر پرک اشعاری نوشته شده است .

تاریخ:بهار91

عکاس:فاطمه پور عابدینی

درج نظر