نقش پارچه لباس من خوب است؟

آیا می دانید که نقش و طرح پارچه هم در داشتن یک لباس خوب و نشان دادن یک اندام مناسب از شما اهمیت دارد؟

2

سرویس اجتماعی به دخت/

بر اساس نوع طرح و ساختار، نقوش پارچه ها به چهار گروه تقسیم می شوند:

1 پارچه های راه راه

2 پارچه های خالدار

3 پارچه های چهار خانه

4 پارچه های گلدار

پارچه های راه راه

پارچه هایی با راه عمودی اندام را باریک تر و پارچه با راه افقی اندام را چاق تر نشان می دهد. نه تنها پارچه بلکه مدل های دارای پیلی ها با چرخ کاری های متعدد و با تزئینات عمودی و یا افقی نیز همین خاصیت را دارند. در ضمن فواصل بین خطوط در این مورد استثناء هستند. مثلاً اگر پارچه راه راه عمودی نزدیک به هم باشد، شخص را لاغر و کشیدگی اندام را بیشتر می کند، ولی اگر رنگی باشد اثر چاق کنندگی دارد. ولی اگر پارچه راه راه عمودی دور از هم باشد، فاصله بین خطوط باعث حرکت چشم در بین خطوط شده در نتیجه اندام پوشنده آن را چاق تر و کوتاه تر می کند.

پارچه های راه راه افقی نزدیک به هم تأثیر کوتاه کنندگی روی بدن دارد، از این نقش پارچه حتی افراد چاق هم می توانند استفاده کنند، چرا که خطوط اندام را می شکند و آن را لاغرتر نشان می دهد. پارچه راه راه مایل به افقی تأثیر چاق و کوتاه کننده دارند.

پارچه هایی راه راه عمودی تأثیر لاغر و بلند کنندگی دارد. با زیاد شدن فواصل بین خطوط تأثیر لاغر کنندگی چندانی نخواهد داشت.

پارچه های چهارخانه

پارچه ها با نقش چهار خانه چون از تقاطع خطوط عمودی و افقی ایجاد می گردند و به اشکال مختلفی می باشند، افراد را درشت تر نشان می دهد و معمولا جهت لباس های اسپرت به کار می روند . اگر از رنگ سیاه و سفید در این پارچه ها  استفاده شود،بیشترین تأثیر چاق کنندگی را دارد.

پارچه با نقوش جناغی هفت باریک تأثیر لاغر و بلند کننده دارد و سر شانه ها را کشیده نشان می دهد.

پارچه با نقوش جناغی هفت پهن تأثیر چاق و بلند دارد.

پارچه نقوش جناغی هشت باریک تأثیر لاغر و بلند کننده دارد و سر شانه ها را افتاده نشان می دهد.پارچه با نقوش جناغی هشت پهن تأثیر چاق و بلند کننده دارد.

پارچه با نقوش لوزی تأثیر چاق کنندگی ، طرح های لوزی نسبت به چهار خانه کمتر است و اگر سطح وسیع تر باشد نسبت چاق کنندگی آن دو برابر لوزی های باریک است.

اگر لوزی ها به خط افق نزدیک باشند شدت کوتاه و چاق کنندگی آن بیشتر است و اگر به خط عمود نزدیک باشد تأثیر لاغر و بلند کننده دارد. رنگ بندی هم مانند پارچه های چهار خانه تأثیر مهمی در نشان دادن اندام مناسب دارد.

پارچه های گلدار

پارچه های گل درشت با رنگ های روشن و زنده اندام شخص پوشنده را درشت تر و پارچه هایی با گل و بته و نقوش ریز ، با رنگ های تیره یا مات یا در یک مایه رنگی ، اندام را لاغرتر نشان می دهند.

پارچه با رنگ های تند و متضاد فرد را چاق تر و پارچه هایی با رنگ های خنثی یا خاکستری رنگ اندام را لاغرتر نشان می دهد.

در مورد تأثیر پارچه ها علاوه بر نقش پارچه عوامل دیگری هم باید مد نظر قرار گیرد. از جمله بافت پارچه – برجستگی پارچه – افت و ریزش پارچه – مات یا براق بودن پارچه و ضخامت پارچه.

منیژه کاظمی/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)