معرفی به دخت – پایگاه تخصصی زنان و دختران

سایت به دخت، سایت دختران و زنان جوان ایرانی است، بی هیچ مرزی میان آنها. یعنی هر دختر و زنی که پا به فضای سایبری می گذارد، سوای قومیت، نژاد، سلیقه و گرایش، مخاطب به دخت است. به دخت می خواهد آینه ای باشد برای اینکه دختران و زنان جامعه مان را به تمامی نشان دهد، همان گونه که هستند، تا دختر و زن ایرانی موقعیت و منزلت خویش را به روشنی دریابد، آنچه قیمتی است و ارجمند، نگاه دارد و قوت بخشد، و آنچه برازنده نیست و ناصواب، کنارنهد و دور اندازد. که رمز ماندگاری یک ملت، دختران و زنان شایسته اند که صلاح و سلامت جامعه را رقم می زنند…

0
درج نظر