ازدواج 100 زوج زندانی !

یورونیوز نوشت :مراسم ازدواج جمعی صد زوج زندانی در مکزیک برگزار شد.

0

سرویس خبر به دخت/

مرکز بازپروری اجتماعی شهری مرزی در مکزیک مبتکر این طرح است.

 دو سال قبل برنامه مشابهی در این زندان با شرکت 26 زوج زندانی برگزار شده بود.

 شهر سیوداد خوارز که این زندان در آن واقع است یکی از مراکز اصلی قاچاق مواد مخدر در مکزیک است.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر