پنج موهبت در ماه رمضان

رسول خدا ( صلی الله علیه و آله ) فرمود : پنج چیز به امت من در ماه رمضان عطا شده است که به امت هیچ پیغمبرى پیش از من عطا نشده است ،

0

اول آنکه چون شب اول ماه رمضان شود خداى عزوجل به آنان نظر کند و هر کس مورد توجه خداى شد هرگز او را عذاب نخواهد فرمود .

 دوم آنکه بوى دهانشان به هنگام عصر نزد خداى عزوجل از مُشک خوشبوتر باشد .

 سوم آنکه فرشتگان شبانه روز براى آنان طلب آمرزش کنند .

 چهارم آنکه خداى عزوجل بهشت را مأمور فرماید که براى بندگانم آمرزش بطلب و خود را براى آنان بیاراى تا مگر خستگى و آزار دنیا از جانشان بدر آید و به بهشت و پذیرائى من در آیند .

پنجم آنکه چون شب آخر فرا رسد همگى آنان آمرزیده شوند …

 خصال الصدوق جلد یک صفحه 353

/انتهای متن/

درج نظر