هنر، ولنگاری و بی بند و باری نیست

داریوش ارجمند در گفت وگویی از وضع موجود سینما انتقاد کرد.

1

سرویس خبر به دخت/
در سینمای ما دماغ سر بالا، چشم سبز، موی صاف، گونه برجسته، لب بوتاکس شده و زیر ابرو برداشتن جزو شرایط اولیه بازیگری شده است. هنر، ولنگاری و بی بند و باری نیست، بی تعهدی و هر چه بادا باد نیست، هنر نفس تعهد و باری سنگین روی دوش هنرمند است .

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)