سبک زندگی

سبک زندگی مفهوم جدیدی است که در روزگار ما پیدا شده است . این مفهوم اگر چه شاید برای ما جدید بحساب آید، اما با زندگی روزمره همه ما مربوط است . در واقع همه ما سبک زندگی خاصی داریم. بر اساس این سبک زندگی است که ما غذا می خوریم، لباس می پوشیم، رشته تحصیلی و شغل انتخاب می کنیم، مهمانی می دهیم و میهمانی می رویم و …

7

سرویس سبک زندگی به دخت/

سبك زندگي بر سازمان اجتماعي مصرف بنا شده است.  شواهد يا قرائن نشان مي دهد كه سبك زندگي با  فرهنگ مادي ارتباط نزدیک دارد. فرهنگ مادی الزاما به معنای  ارزش پولي اشيا نیست،  بلكه غالبا   به ارزش فرهنگي و اجتماعي اشياء ربط دارد.

در جهان مدرن سبك زندگي، طرز تلقي ، ارزش ، ثروت وموقعيت اجتماعي  را به ما مي شناساند. سبك زندگي مبنای  مصرف فرهنگي يا همان فرهنگ مصرف زدگي است. یعنی اینکه مفهوم “سبک زندگی” با پدیده  گسترش مصرف که ویژگی عصر مدرن یعنی عصر تولید انبوه و مصرف انبوه ، همراه است.

سبك زندگي بر اساس الگوي خريد كالا اینطور تعريف شده: ” سبك زندگي دال بر شيوه زندگي متمايز جامعه يا گروه اجتماعي است … شيوه اي كه بدان طريق مصرف كننده خريد مي كند و شيوه اي كه بدان طريق كالاي خريداري شده مصرف مي شود.”

به این ترتیب معلوم می شود که  این مفهوم  بیشتر از جنس  رفتار است ، رفتاری که ویژگی جمعی دارد و نماینده یک گروه خاص است. و البته  این بدان معنا نیست که اعضاي گروهي كه سبك زندگي واحدي دارند،  با هم در ارتباط و تعاملی پايدار هستند.
پس می توان گفت که  سبك زندگي طيف رفتاريی است که در ميان گروهي از افراد جامعه قابل مشاهده است و عرصه زندگی آنها را تحت پوشش قرار می دهد.

در نهايت اين كه سبك زندگي زائيده انتخاب هاي مردم در ميان محدوديت هاي مربوط به نحوه زندگی و موقعیت آنهاست. بنابراین به روشنی می توان گفت که محور و پایه اساسی سبک زندگی برای افراد، گروهها و مخصوصا خانواده ها، زنان هستند.

نقش زنان در تعیین و تحقق سبک زندگی چیست؟

در این بخش از به دخت باید به همین مسائل بپردازیم، البته با مشارکت و همراهی شما که کاربر ما و صاحب نظرید و دوست دارید در روشن کردن دامنه این مفهوم  با ما سهیم باشید./انتهای متن/

نمایش نظرات (7)