ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

1

 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم               از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم                  تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم

                   سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت                 به طلبکاری این مهرگیاه آمده‌ایم

با چنین گنج که شد خازن او روح امین              به گدایی به در خانه شاه آمده‌ایم

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست                 که در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم

آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار                    که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم

حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما                  از پی قافله با آتش آه آمده‌ایم

نمایش نظرات (1)