این زن بحرینی است

ماموران آل خلیفه یک زن محجبه بحرینی را در سالگرد انقلاب بحرین بطرز وحشیانه ای دستگیر کردند.

4

سرویس خبر به دخت/

 جریان دستگیری زن بحرینی که زنی معمولی و فاقد هر نوع سلاح و هر قصدی برای خرابکاری بوده، از خلال این عکس مشخص است که بخوبی  اوج وحشیگری رژیم آل خلیفه را نشان می دهد.

عکس نشان می دهد که زن بی دفاع بحرینی توسط چند مأمور مورد هجوم قرار گرفته و در عین حال نیروهای پلیس  از پاشیدن مستقیم اسپری فلفل به صورت او  در حین دستگیری ابا ندارند.

این حرکات جز اینکه از عجز و درماندگی رژیم حاکم بر بحرین حکایت می کند، چه معنای دیگری دارد؟

وحشت نیروهای امنیتی و پلیس بحرین از یک زن بی دفاع مسلمان بهتر از این می توان  قابل انعکاس هست؟

/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)