فقط خدا

گاهی متنی آنقدر ساده و شفاف است که همان بهتر که هیچ آرایه ای به او نچسبد. اگر همه تکراری باشد،مثل یک غزل تکرای می خوانیم و لذت می بریم.

2

سرويس زنگ تفريح به دخت/

نامت چه بود؟ آدم

فرزندِ كي ؟ من را نیست نه مادری و نه پدری بنویس اول یتیم عالم خلقت.

محل تولد؟ بهشت پاک.

اینک محل سکونت؟ زمین خاک .

آن چیست بر گُرده نهادی؟امانت است.

قدت؟ روزی چنان بلند که همسایه خدا ، اینک به قدر سایه بختم بروی خاک .

اعضای خانواده؟ حوای خوب و پاک، قابیل وحشتناک،هابیل زیر خاک .

روز تولدت؟در جمعه ای ،به گمانم روز عشق .

رنگت؟ اینک فقط سیاه ز شرم چنان گناه.

وزنت؟نه آنچنان سبک که پَرم در هوای دوست ، سنگین نه آنچنان که نشینم به این زمین .

جنست؟ نیمی مرا زخاک نیمی دگر خدا.

شغلت؟ در کار کشت امید بروی خاک

شاکی تو؟ خدا

نام وکیل؟ آن هم فقط خدا

جرمت؟ یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین؟ همین و بس

حکمت؟ تبعید در زمین

همدمت در گناه ؟ حوای آشنا

ترسیده ای؟ کمی

زچه؟ که شوم من اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده است؟ بلی

چه کس؟ گاهی فقط خدا

داری گلایه ای؟ دیگر گِله نه ولی…

ولی که چه؟حکمی چنین آن هم به یک گناه؟!!!!

دلتنگ گشته ای؟ زیاد

برای که؟ تنها فقط خدا

آورده ای سند؟ بلی

چه؟دو قطره اشک

داری تو ضامنی؟ بلی

چه کس؟ تنها خدا

در آخرین دفاع؟ می خوانمش چنان که اجابت کند دعا

 /انتهاي متن/

 

نمایش نظرات (2)