این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ

0

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ؛
ﺁنها ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﻮﻟﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺪﺍ در میان مردم که می توانیم  هر چه را نمی دانیم، از ایشان بپرسیم.
 و این آیات روشن را فقط ستمکاران انکار می کنند.

درج نظر