کلید طلسم گشا

چرا ما آدم های این روزگار این همه احساس افسردگی و درماندگی می کنیم؟ چرا به آرامش و رضایت خاطر نمی رسیم؟ کلید گمشده درهای بسته زندگی مان کجاست؟ آیا این تاریکی درون از خطاهای خودمان نیست؟ل

0

مهناز فولادوند/

خداوند کریم در قرآن فرموده است:

«قد افلح من تزکّی و ذکر اسم ربّه فصلّی» (سوره اعلی آیه 14 و 15)

بدان که خداوند کریم راهی از عالم غیب و ملکوت به دل بنده گشوده است و از دل راهی به سوی نفس نهاده و از نفس راهی به سوی قالب ، تا فیض ها و رحمت های الهی از غیب به روح و از روح به دل رسد و از دل بهره ای به نفس رسد و از نفس اثری به قالب یا جسم رسد تا بر جسم عملی مناسب آن پدید آید.

                                                 حضرت حق

                         فیض الهی  ………………………………… عالم غیب

                              ملکوت  …………………………..    روح

                                     نفس  ……………………..  دل

                                          قالب  ………….  جسم

                                                 عمل انسان

 

گناه، ظلمت و کدورت می آورد

اگر گناه یا خطایی  از انسان پدید آید، اثر آن ظلمت در درون انسان ایجاد کدورت کند و نورانیت باطن را در حجاب کند و به اندازه آن گناه، تاریکی در دل ایجاد شده و راه او به غیب بسته شود و مدد فیض به او کمتر رسد. این تاریکی و ظلمت بر گوش، چشم،  دل و دانایی او اثر منفی می گذارد. در اینجا فقه و شریعت برای معالجه او به میدان می آید تا در شمار افراد « کور و کر و گنگ و نادان » در نیاید.

 

وقتی آدمی طلسم می شود

« کوری ، کری، گنگی و نادانی» طلسمی است که در اثر تاریکی گناه بوجود می آید . کلیـــد طلسم گشای آن، شریعت است .

کلیــد طلسم گشای شریعت ، پنج دندانه دارد که عبارتند از : شهادت به توحید ونبوت، نماز، زكات، روزه و حج ،مطابق حواس پنجگانه انسان . طلسم ظاهــر را به پنج بند حواس پنج گانه بسته اند و با کلید پنج دندانه «بُنی الاسلام علی خمسٍ» می توان  آن را گشود.

 

 

ارکان شریعت (طلسم گشا)

 

توحید ونبوت      

 

نماز

 

زكات

 

روزه

 

        حج                                    

 

 

حواس پنجگانه

 

چشم

 

 

گوش

 

زبان

 

       دل

 

 

دانایی( ذهن)

 

طلسمات

 

 

  کوری    

 

 

کری

 

گنگی

 

قساوت

 

نادانی

                                         

 

طلسم گشا، شریعت است

گناه، پنج حس آدمی را  طلسم و دربند می کند و راه گشایش آن شهادت به توحید ونبوت،  نماز ، روزه ، حج  و زکات است . این طلسم گشاها ، دارای ظاهر و باطنی است که ظاهر آن همان شریعت و باطن آن، طریقت است.

خدای تعالی کلید شکستن این طلسمات را به دست اولیاءالله (که مصداق و تجسم اعلای آن معصومین علیهم السلام هستند) سپرده است. ایشان توسط شریعت ( مسائل فقهی) و طریقت، این راه را طی کرده اند و مردم با تبعیت از آنان از طلسمات ظاهری و باطنی رهایی یابند. و تا از فرمان حق و طریق حقیقت پیروی نکنند، از بندهای طلسمات رهایی نیابند.

 

طلسم چگونه گشوده شود؟

باید هر عضو از بدن را به عمل حق مشغول کنی و از منکرات بپرهیزی تا دندانه های  کلید راست بر بندهای طلسم نشیند و فورا گشوده گردد. و اگر بر بعضی به درستی نشیند و بر بعضی ننشیند این طلسم هرگز گشوده نگردد.

هرچقدر به راستی و درستی عمل کند، طلسم گشوده می شود و تا کاملا این طلسم گشوده نشود فرد رها نخواهد شد.

اثر راستی و پاکی  به زبان می رسد و از زبان به دل و از دل به غیب می رسد و نور ایمان از غیب در دل پدید می آید.هر قدر این راستی و پاکی بیشتر شود بواسطه اطاعت اعضای بدن و دل – یعنی عمل به فقه در ظاهر و باطن – انوار ایمان از غیب به دل افزون شود و لذت های روحی و گشایش های معنوی و سپس مادی نیز بیشتر خواهد شد .

        راستی و پاکی

زبان (منطق و اندیشه)

دل                                 غیب

                                     دل

                                  اطاعت اعضا                            گشایش معنوی

                                                                              گشایش مادی

 

 زمانی که پرورش قالب بر قانون شریعت و فقه به کمال رسد، ایمان در دل آدمی نیز به کمال خواهد رسید .

 

اگر اعضای بدن درسلطه عقل درنیایند

اما آنچه پنج رکن شریعت گفته شده ، دندانه کلید طلسم گشای بند پنج حس است، زیرا که از حواس آفات و آسیب هایی متوجه انسان می شود و سپس حجاب ها و موانع و گرفتاری ها پدید می آید و بند های طلسمات بر زندگی آدمی بسته و محکم می شود و تا از صفات بد رها نشود و اعضای بدن خود را تحت سلطه عقل در نیاورد ، در بند نیز بماند. حق سبحانه در حق این افراد فرموده:

« اولئک کالانعام بل هم اضلّ»  (سوره اعراف آیه 178)

حیوانات نیز در عالم سفلی از این حواس برخوردارند و از باطن و عالم دیگر بی اطلاع اند. و حیات خود را در خوردن ، خوابیدن و شهوت حیوانی می گذرانند و ابزاری ندارند تا بدان وسیله از لذت های روحی و عشق و تعالی برخوردار باشند ، به همین خاطر از آخرت نیز خبر ندارند.

 

تمتعات حیوانی هم ترک نشود

پس این پنج حس آدمی را به انسان داده اند ، و او را از عالم های دیگر  برخوردار کرده اند تا در زندگی مادی و معنوی خود از آن ها بهره مند شود. اگر آدمی به کلی ترک تمتعات حیوانی کند از تربیت قالب باز ماند و از فواید آن محروم شود.

پس  خدای بزرگ شریعت را فرستاد تا زندگی حیوانی خود را تحت فرمان قانون درآورد ونه طبع، که از طبع ظلمت پدید آید و از فرمان همه نور، زیرا که چون به طبع عمل کند همه خود را بیند و حق را نبیند و این ظلمت است و حجاب ، و چون به فرمان عمل کند در آن همه حق را بیند و خود را نبیند و این عین نور است و رفع حجب.

 

          شریعت                                                                  نفسانیت

زندگی حیوانی بر اساس فرمان(تربیت)                    زندگی حیوانی بر اساس طبع(بی قیدی)

نور و  رفع حجاب ها                                                    ظلمات و حجاب

 

منبع:

مرصاد العباد،نجم الدین رازی

ادامه دارد…

/انتهای متن/

 

درج نظر