ﺍﮔﺮ در گذشته گناهی ﺍﻧﺠﺎم دادید ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ

0

ﺍﮔﺮ در گذشته گناهی ﺍﻧﺠﺎم دادید ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ، ﺭﺍﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴّﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ و با این کار نزد خدا دوست داشتنی تر می شوید.

درج نظر