حساب هر فردی جداست

0

حساب هر فردی جداست و گمراهی دیگران لطمه ای به هدایت شما نمی زند حتی اگر برادر، پدر یا فرزندتان باشند.
بنابراین شما اول از همه به فکر نجات خود باشید.
بعد از آن البته مسئولیت کمک به هدایت آنها را هم دارید.
پس دست از “امر به معروف و نهی از منکر” در مورد نزدیکان و اطرافیان تان هم برندارید

درج نظر