تا اوج

بخش ادبیات به دخت همچنان منتظر سروده های شماست.

5

سرویس فرهنگی به دخت/

 دیشب شب وسکوت وصدا زیر و رو شدند

این واژه های بی سر و پا زیر و رو شدند

دیشب  ترانه  نگهت  را  که  کاشتم

گویی  تمام  آینه ها  زیر و رو شدند

تا صبح حرف های الفبا چه بی قرار

تا حک کنند نام تورا زیر و رو شدند

وقتی که صادقانه شکستم غریب وار

وقتی که بغض های رها زیر و رو شدند،

اشکی نشست گوشه چشمم و ناگهان

دیدم فرشتگان خدا زیر و رو شدند

آتش زدم به خرمن کبر و ریای خود

تشویش های خواب نما زیر و رو شدند

انگار رفته بود دل از دست تا به اوج

کاین گونه مرغ های هوا زیر و رو شدند

دیشب  گذشت  پر تپش  اما  نیافتم

این روزهای خسته چرا زیر و رو شدند؟

 سمیه موحدی مهر/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)