حضور زنان در کمیسیونهای مجلس نهم

نمایندگان زن مجلس نهم به عضویت کمیسیونهای مختلف درآمدند.

4

سرویس خبر به دخت/

با مشخص شدن اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس نهم ، ترکیب حضورزنان نماینده مجلس در این دوره در این کمیسیونها به این ترتیب است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات :زهرا طبیب زاده

کمیسیون اجتماعی:-

کمیسیون افتصادی:مهناز بهمنی

کمیسیون امنیت ملی ‌و ‌سیاست خارجی:-

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات:-

کمیسیون انرژی:-

کمیسیون بهداشت و درمان:حلیمه عالی -شهلا میرگلوی بیات

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:فاطمه آلیا

کمیسیون صنایع و معادن:-

کمیسیون عمران:-

کمیسیون فرهنگی:لاله افتخاری

کمیسیون قضایی و حقوقی:نیره اخوان بیطرف

کمیسیون کشاورزی:سکینه عمرانی

کمیسیون اصل نود:فاطمه رهبر

منبع:وفا/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)