وقتی جواب زنگ را نمی دهید…

تلفن همراه داشتن خوب است یا بد؟ چرا بعضی از آدمهای مهم ندارند؟ چرا بعضی که دارند، بیخود و بی جهت (گاهی هم با جهت) جواب زنگ ها را نمی دهند؟ فکر آدمهای آن طرف خط را می کنند یا نه؟ شاید پدرو مادرشان باشند …

10

سرویس زنگ تفریح به دخت/

وقتی پدر و مادر پشت خط هستند و افراد جواب تلفن را نمی دهند، به نظر شما پدر و مادر چه فکری می کنند؟

 

وقتی جواب زنگ را نمی دهید
وقتی جواب زنگ را نمی دهید


/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)