استدلال یک بچه آفریقایی

4

سرویس زنگ تفریح به دخت/

وقتی به دنیا میام، سیاهم،

 وقتی بزرگ میشم، سیاهم

وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،

 وقتی می ترسم، سیاهم

وقتی مریض میشم، سیاهم،

 وقتی می میرم، هنوزم سیاهم

و تو، آدم سفید

وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

وقتی بزرگ میشی، سفیدی ،

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

وقتی سردت میشه، آبی ای ،

وقتی می ترسی، زردی،

وقتی مریض میشی، سبزی ،

و وقتی می میری، خاکستری ای

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)