دولت ابهامات قانون بيمه زنان سرپرست خانوار را مطرح کند

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، درباره اجراي قانون بيمه زنان سرپرست خانوار، گفت: دولت نمي تواند به بهانه ابهام قانوني، آن را اجرا نکند.
محمد اسماعيل سعيدي درباره اجراي قانون بيمه زنان سرپرست خانوار، اظهارداشت: بحث ما اين است که اگر ابهامي در قانون وجود دارد، دولت بايد استعلام کند. مفسر قانون مجلس است و اگر ابهامي وجود داشته باشد و نياز به توضيح قانون باشد ، دولت بايد اين امر را از به مجلس اعلام کرده و نظر مجلس را بخواهد.
وي تصريح کرد: اينکه پس از گذشت مدتي از زمان اجراي قانون ، دولت اعلام مي کند اين قانون ابهاماتي دارد و آن را اجرا نمي کند قابل قبول نيست .بايد قانون اجرا شود و اگر مشکلي وجود داشت و نياز به تصحيح بود، دولت مي تواند به مجلس اعلام کند تا خلاء موجود رفع شود.
سعيدي تصريح کرد: مجلس برخي از موضوعات و مشکلات حوزه حوزه زنان سرپرست خانوار را بررسي کرده و مباحثي تکميل شده است که در نوبت ورود به صحن علني مجلس است .
بر اساس اين گزارش روز گذشته مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير در نشست خبري در مورد پوشش بيمه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: ابهاماتي مبني بر اينکه سهم کارفرمايي اين افراد را چه کسي پرداخت مي‌کند و همچنين اينکه زنان سرپرست شهري نيز مي‌توانند تحت پوشش صندوق قرار گيرند، وجود دارد که در حال رفع آنها هستيم و به محض رفع اين ابهامات، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بيمه قرار مي‌گيرند.

/انتهای متن/

درج نظر