زنی خودش را سزارین کرد

زنی شخصا اقدام به سزارین خود کرد و این کار را با موفقیت به پایان برد.

3

سرویس خبر به دخت/
اینس رامیز تنها زنی است که  به علت فقر و دوری مسافت از اولین درمانگاه، مجبور به سزارین خود کار شد. او تنها  در زیر نور مهتاب و در شبی سخت مجبور به این کار می شود.

صبحگاه زمانی که کمک به وی می رسد، او هوشیار در کنار نوزاد به دنیا آمده اش دراز کشیده بود./انتهای متن/

نمایش نظرات (3)