از هر 10 زن 3/2 نفر بی سوادند

طبق آخرين آمار برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد از هر 10 زن در دنيا 3/2 تن بي‌سوادند و 3/1 درصد نيز قرباني خشونت مي‌شوند.

16

سرویس خبر به دخت/

سوكنان هانجونگ يكي از مسئولان برنامه توسعه‌ ملل متحد واقع در امارات متحده عربي درمصاحبه‌اي با يادآوري آمار فوق ،بر لزوم توجه به طرح حمايت از اشتغال و تحصيل زنان تأكيد كرد و گفت:‌ حمايت قوي از زنان موجب مي‌شود آنها زندگي سازنده و همچنين شأن اجتماعي داشته باشند، البته حمايتي نياز است كه واقعا مراقب و مشوق زنان باشد.

او همچنين با اشاره به اهميت آموزش مديران زن در همه سطوح اجتماع  افزود: زنان نبايد در هيچ زمينه‌اي ناديده گرفته شوند، به خصوص در زمينه‌ آموزشي، زيرا آن‌هابيشتر از 50 درصد از جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دهند و براي زندگي بهتر بايد براي آنها دانش كافي، مهارت و استعداد فراهم كنيم.

طبق آخرين آمار برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد از هر 10 زن در دنيا 3/2 بيسوادند و 3/1 درصد قرباني خشونت  و فقط 18 درصد مدير و نماينده‌ پارلمان هستند.

منبع : ایسنا/انتهای متن/

نمایش نظرات (16)