حذف تدریجی طرح های دریایی بانوان از سواحل خزر

0

بلند مرتبه سازی و ساختمان های غول آسا در دو دهه اخیر سبب شده تا طرح های سالمسازی دریای بانوان در سواحل مازندران یکی پس از دیگری حذف شود و سهم بانوان از دریا نیز به حداقل کاهش یابد.

به گزارش به دخت به نقل از مهر، حدود دو دهه ازاجرای طرح های دریا می گذرد ولی هنوز بیشترطرحها در شرایط ابتدایی خود بسرمی برند و جذابیت لازم برای جذب گردشگر را ندارند و با رنجهای تاریخی دست به گریبانند.

با نگاهی گذرا به طرحهای سالمسازی دریا در اکثر نقاط شمال کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی، انباشت زباله در ساحل و کنار طرحهای دریا، آلودگی آب دریا که در برخی نقاط به مرز بحران رسیده، ساخت ساختمانهای بلندمرتبه در کنارطرحها که باعث کاهش طرحهای زنانه شده را می توان مشاهده کرد.

در سالهای اخیر به دلیل ساخت آپارتمان های غول آسا در حاشیه سواحل، اجرای طرح های سالمسازی دریا ویژه بانوان به کمترین حد خود رسید و باعث می شود خانواده ها به خارج از طرحها بروند.

/انتهای متن/

درج نظر