الگوی زنانی که نقش اجتماعی دارند

مه لقا لطفی خانه دار است و کارشناس رشته الهیات. سوال ما را برای چگونگی پیاده شدن نقش الگویی حضرت زهرا(س) این گونه پاسخ داد:

0

 فرزانه حکمت/

حضرت زهرا (س) در سه بعد به نظر من باید الگوی زنان ما باشند:

اول: دفاع از ولایت که ایشان به قیمت صدمه جسمی که تحمل کردند، به دفاع از مقام ولایت یعنی علی(ع) پرداختند.

دوم: دوری از هوی و هوس های دنیا درعین این که حضرت زهرا از دنیا نبریده بودند. نمونه اش هم این بود که درماجرای غصب فدک از حق خودشان بخوبی دفاع کردند.

سوم: اولویتی که ایشان به تربیت فرزندان و حفظ نهاد خانواده  دادند . یعنی ایشان شاید در کارهای منزل که زحمت زیادی داشت، کمک می گرفتند ولی برای تربیت فرزندان شان خودشان راسا این کار را بعهده داشتند و به کسی واگذار نکردند. این بخاطر اهمیتی بود که به تربیت فرزند می دادند.

من فکر می کنم کسی که بخواهد حضرت زهرا را الگو کند، در کنار همه ویِژگی های مهم شان مثل راستگویی، تقوا، اطاعت از همسر و … باید به این سه بعد مخصوصا خیلی توجه داشته باشد. البته امروز که خانم ها در اداره امور جامعه نقش پیدا کرده اند، شاید به دنبال این باشند که نقش های مادری و اجتماعی را با هم انجام دهند ولی من فکر می کنم مخصوصا در هفت سال اول زندگی بچه ها این کار خیلی عملی نیست. این که بخاطر فعالیت اجتماعی ما بچه ها را در سنین پایین به مهد کودک بسپاریم و کار تربیت بچه های مان را به یک مربی مهد که فقط برای امرار معاش یه این کار روی اورده و معلوم نیست چقدر توان و علم این کار را دارد، واگذار کنیم، خیلی با آنچه حضرت زهرا در این زمینه عمل کردند، مطابقت ندارد.

/انتهای متن/

درج نظر